سوئیت 2 نفره درجه 2


ظرفیت 2 نفر
قیمت 600000 ریالسوئیت 4 تخته درجه 2


ظرفیت 4 نفر
قیمت 1200000 ریالسوئیت 3 تخته درجه 2


ظرفیت 3 نفر
قیمت 900000 ریالسوئیت 1 تخته درجه 2


ظرفیت 2 نفر
قیمت 600000 ریالتخت عمومی برادران


ظرفیت 1 نفر
قیمت 200000 ریالتخت عمومی خواهران


ظرفیت 1 نفر
قیمت 200000 ریالکف خواب عمومی


ظرفیت 1 نفر
قیمت 130000 ریالسوئیت 6 تخته درجه یک


ظرفیت 6 نفر
قیمت 2100000 ریالسوئیت 7 تخته درجه یک


ظرفیت 7 نفر
قیمت 2450000 ریالسوئیت 8 تخته درجه یک


ظرفیت 8 نفر
قیمت 2800000 ریالسوئیت 2تخته درجه یک


ظرفیت 2 نفر
قیمت 700000 ریالسوئیت 3تخته درجه یک


ظرفیت 3 نفر
قیمت 1050000 ریالسوئیت 4 تخته درجه یک


ظرفیت 4 نفر
قیمت 1400000 ریالسوئیت 5 تخته درجه یک


ظرفیت 5 نفر
قیمت 1750000 ریالسوئیت 8 تخته درجه 2


ظرفیت 8 نفر
قیمت 2400000 ریالسوئیت 18 تخته


ظرفیت 18 نفر
قیمت 3600000 ریالاتاق گروهی


ظرفیت 38 نفر
قیمت 7600000 ریالتخت اتاق گروهی


ظرفیت 1 نفر
قیمت 150000 ریالسوئیت vip


ظرفیت 2 نفر
قیمت 3000000 ریالسوئیت 5 تخته درجه 2


ظرفیت 5 نفر
قیمت 1500000 ریالسوئیت 4 تخته vip


ظرفیت 4 نفر
قیمت 2400000 ریال